Haf o Hwyl

Haf o Hwyl

Rydym yn falch iawn o allu cynnig gwasanaeth llogi beiciau am ddim i bobl ifanc 12-25 oed yr haf hwn.

Yr haf hwn rydym am weld plant a phobl ifanc o dan 25 oed yn ailgysylltu â chymdeithas, yn ailgysylltu â ffrindiau, ac yn ailddarganfod eu hoff hobïau.

Nod menter Haf o Hwyl yw cefnogi lles cymdeithasol, emosiynol a chorfforol pob plentyn a pherson ifanc. Gyda buddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru, bydd menter Yr Haf o Hwyl yn annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol, diwylliannol a chorfforol y tu allan i ddysgu ffurfiol. Gweithgareddau am ddim i gefnogi ein pobl ifanc a helpu teuluoedd ledled Cymru gyda chostau byw cynyddol dros fisoedd yr haf.

Sut mae'n gweithio?

Os ydych rhwng 12 a 25 oed gallwch hawlio un llogi am ddim (uchafswm amser 1 diwrnod) bob mis am y tri mis nesaf yn amodol ar argaeledd. Mae'r cynllun yn dechrau ar 1 Gorffennaf ac yn dod i ben ar 30 Medi 2022

Mae beicio yn fwy pleserus yn ystod tywydd da, felly rydym yn awgrymu nad ydych yn archebu ymhell ymlaen llaw os ydych am sicrhau diwrnod braf ar gyfer eich taith. Bydd gennym argaeledd bob bore. Efallai na fydd yn bosibl newid dyddiadau felly archebwch le dim ond os ydych yn siŵr y byddwch yn mynychu.

Rydym ar agor rhwng 10am a 10pm, nid oes cyfyngiad ar hyd y llogi ond rhaid dychwelyd y beiciau erbyn yr amser dychwelyd a ddewiswyd. 10pm yw'r amser dychwelyd diweddaraf. Unwaith y bydd y beic wedi'i ddychwelyd mae'r llogi hwnnw wedi'i gwblhau.

Rhaid i bob llogiad gael ei wneud gan oedolyn dros 18 oed sydd â cherdyn credyd neu ddebyd. Y person sy'n archebu sy'n gyfrifol am ddychwelyd ein hoffer yn ddiogel a rhaid iddo gytuno i'n telerau ac amodau safonol.

Efallai y gofynnir i chi ddangos prawf oedran wrth gasglu.

Rhaid i unrhyw berson dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn bob amser.

Gall unrhyw un rhwng 16 a 18 oed ddefnyddio’r beiciau heb oedolyn gyda nhw, ond rhaid i’r archeb gael ei gwneud gan riant neu warcheidwad sy’n cytuno i’n telerau ac amodau.

Mae'n ddrwg gennym nad ydym yn gallu cynnwys pobl dros 25, ond mae gennym logi ar gyfraddau isel, neu fel arall gallwch ddefnyddio eich beiciau eich hun. .

Defnyddiwch y cod SUMMERFUN wrth y ddesg dalu, a bydd eich llogi yn ostyngiad o 100%.